Arbetsmiljöutbildning

Sedan 1 januari 2016 gäller en ny föreskrift vad gäller att förbygga och åtgärda faktorer på arbetsplatsen som bl. a.  kan leda till psykiskt ohälsa, AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö. Denna föreskrift tillsammans med AFS 2001:1 om Systematiskt arbetsmiljöarbete utgör grunden för det systematiska förbättringsarbetet inom arbetsmiljöområdet som alla arbetsgivare är skyldiga att ha

Utbildning som syftar till att i ett tidigt stadie kunna identifiera medarbetare som är i riskzonen för att hamna i psykisk ohälsa men även för dig som har medarbetare som redan är drabbade av psykiskohälsa och på väg tillbaka till arbetsplatsen.

Deltagarna kommer även att få med verktyg som kan användas för kartläggning på arbetsplatsen.

Målgrupp: Chefer och företagsledare